GWARA BUKÓWIECKA

PRZYKŁADY PRZYSŁÓW I POWIEDZONEK

Przykłady związków  frazeologicznych, przysłów i  powiedzonek

B

   bawić dziecko ‘zajmować się, opiekować się dzieckiem’: raczy nie byde mogła z wami iś, bo musze dziecko bawić;

   bogatymu i byk sie ocieli ‘bogatej osobie zawsze sprzyja szczęście’: godajóm na wsi, że Kaź jaki samochód wygroł, bogatymu i byk sie ocieli;

   być bejt ‘być zupełnie wykończonym, zmęczonym’: po tych bedkach to jo już jez całkiym bejt;

   bydź na fleku ‘być sprawnym, pomimo podeszłego wieku’: naszo babusia jeszcze cołkim jez na fleku, i uobiod ugotuje, i do kur idzie, i tak so jeszcze drepto koło dómu;

   być po jednych pinióndzach ‘tyle samo warci’: nie suchej ich, óni sóm po jednych pinióndzach;

   być prek  ‘wyjechać, wyjść’: buła żym prek;

   być z jednóm dupóm na piyńciu weselach ‘robić wiele rzeczy jednocześnie’: óna i do szkoły chodzi, i dziecko bawi, i jeszcze by chciała do roboty iś…, a w dómu wcale, z jednóm dupóm na pińciu weselach by chciaa być;

;

C

   chudy jak skwiyr ‘określenie bardzo szczupłej osoby’: ty dziywcze jydz coś, bo żeź jes chudo jak skwiyr;

   ciynko przóńś ‘być biednym’: óni tam chyba ciynko przynm, takóm lichómm chatke majóm, to ziómb na pewno w taki mróz; zob.: ni mieć czym piernóńć;

   ciyżko sie doić ‘być skąpym’: jego ni ma co pytać, na pewno wóm nie puożyczy, ón ciyżko sie doi;

   coś kogoś tkło ‘coś komuś przyszło do głowy’: tak żym paczuł na nióm i mie tkło, że przecie jo jóm znóm, bo óna jes krewiństwo do Lórychów;

   coś kómuś pikło ‘coś głupiego przyszło komuś do głowy’: jo nie wiym co mu pikło, żeby rezygnować z taki duobry roboty;

   coź jes gorónm igłóm szyte ‘coś, co jest robione w ostatniej chwili i szybko się psuje’: już my wychuodzili, a tu guzig uodlecioł, wiync szybko żym przyszywaa, ale że to buło  gorónm igłóm szyte, to ledwo doszli my do sali i już żym gó ni miała;

   coś sie kómuś widzi ‘coś komuś się podoba’: buły my oglóndać suknie na wesele Antuosi i powiym ci, że jedna mi sie widziaa, ale muocno drogo buła;

   czorne jak świnto ziymia ‘bardzo brudne’: nó jak ty wyglóndosz? czorny jak świnto ziymia i któ to dopierze?;

D

   dejma na to ‘na przykład’: dejma na to dochtór – stynko, lamynci ale  outo nojlepsze w gminie; zob.: weźma na to;

   dostać hiba ‘zepsuć się – o jedzeniu’:  ta kiołbasa dostaa hiba;

   dostać po kiesini ‘wydać, stracić pieniądze’: w tym roku dostali my po kiesini, wszysko sie nóm psuło, nawet zamrażalnig my nuowy musieli kupić;

  dostać  smary ‘dostać lanie’: idź spać, bo dostaniesz smary;

   dziod baje, pan Bóg rozdaje ‘powiedzenie o przewrotnej pogodzie’: mówiyli wczora w puogodzie, że bydzie ładnie, a tu taki ziómb, ale dziod baje pan Bóg rozdaje;

G

   godać z wysaka ‘mówić hiperpoprawnie, starając się nie używać gwary’: nó z wysaka to nieroz godo moja synuowo, szak…. z nami to normalnie godo i umi, ale jag ino sie tyn pożol sie Buoże uczóny zjawi, to zaro pani inno, godo z wysaka, że ji zrozumiedź ani nie idziewielgo pani z miasta sie znajdła. Tej, tero roz godo tak: Niech Boniu wytrze tą ślompę z flizków, bo so kto giere złomie; jakby nie umiaa jag my wszyjscy: Niech Buyjniu wyjtrze tóm ślumpe z flizków, buo so któ giyre złómie;

   godadź jak do kołu ‘coś komuś bezskutecznie tłumaczyć, przekonywać’: mówie: nó ucz sie, ale godóm jak do kołu;

    grać z kapelusza (kapalusza) ‘grać ze słuchu a nie z nut’: Nó z kapalusza to tak zez głowy grać, jak dudziorze grali… abo jak jo na grumejsce groł – nó to tyż z kapalusza, bo żym nutów przeciy nie znoł;

I

   iś bez uszy ‘o nadmiernym hałasie’: ady bóńdźcie już cicho bymny, tyn wasz wrzozg jez nie do spiułowanió, oż bez uszy idzie; jo na tym żużlu buła aby roz i wiyncy mnie nig nie wycióngnie, aby smród, kaminie lotały, a rupot tajki, oż bez uszy szło;

   iś pod mankiyt ‘iść pod ramię, rekę’: młode państwo już tak pysznie szło pod mankiyt, muocno ładno z nich pora;

;

   iś z włosami ‘iść do fryzjera’: musze iś z włosami, bo już nidz mi sie na ty głowie nie czymie;

   iź na łajzy (lofry) ‘iść powłóczyć się, iść na spacer’: poszed rano na łajzy i pacz, pó czecie, a tego łazika ni ma, co jo z nim móm za utropiynie;

   iź na pinióndze ‘być materialistą’: a tyn jeje chłop aby na pinióndze idzie, już nic z nim godadź nie idzie;

   iź na zolyty ‘iść się zalecać’: Stachu pewno dzisiej idzie na zolyty…, jo tam nidz nie mówie, ale ón chyba nie wiy na co sie pisze;

K

   koszula na rymby i gatki w zymby ‘odpowiedź na pytanie: co mam ubrać?’: co jo móm ubrać, przeciy nidz nie móm… [odp.]  koszule na rymby i gatki w zymby;

;

   któ tu rzóńdzi, Louón czy jego dzieci ‘zwrot do niegrzecznych, niesłuchających dzieci’: nó mówie ci nie właź na tyn płot, któ tu rzóńdzi Louón czy dzieci;

L

   lepi uodchorowadź jak sie mo zmarnować ‘trzeba zjeść wszystko, nawet jeśli miałoby zaszkodzić’: zjod wszysko co buło, nó i duobrze, bo lepi uodchorowadź jak sie mo zmarnować; ady zjym tyn uostatni kawołek, bo jutro bydzie zepsuty, jak sie mo zmarnowadź lepi uodchorować;

   lotać po wyszkach ‘wchodzić na wysokie przedmioty, wspinać się’: dzie ón tam loto po tych wyszkach, przydzie dziadek z dropkóm, to sińgnie ci te klamoty z góry;

M

   mieć czegoś na morgi ‘mieć czegoś bardzo dużo’: óni tych uorzechów na morgi majóm, wiync zaź nóm do suszynia tyż przynoszóm;

   mieć/dostać cug ‘mieć werwę, zapał’: tajki miałam cug, że całóm góre sprzóntłam;

   mieć dwie lewe giyry do tańca ‘bardzo słabo tańczyć’: jo nie wiym jag myj to zatańcujymy przy wszyskich, bo ón mo dwie lewe giyry do tańca, a jeszcze bydzie sie denerwowoł;

  mieć fefry ‘lękać się, bać się’: ale mioł fefry przyjś do dómu, bo myśloł, że jo już wszysko uojcu powiedziaa;

   mieć gwołt 1. ‘być pod silnym naciskiem, pod dużym ciężarem’: jag  nasze bymny ruszóm z guóry, to ty nasze schuody majóm gwołt; aleź nawaluł na tyn wuóz, bydzie mioł gwołt; 2. ‘bardzo się spieszyć’: musioł mieć gwołt, tag lecioł do tego ustympu;

   mieć płaczki na wiyrzchu ‘o osobie, która szybko się rozpłakuje’: jo ji, aby powiedziała, że bydzie musiała dźebko poprawić tyn śtrykówke, a óna miała już płaczki na wiyrzchu;

   mieć połnóm rzyć ‘być najedzonym, objedzonym’: wysmrodzo przy tym jedzeniu, bo połnóm rzyć mo;

   mieć spust ‘móc dużo zjeść, mieć dobry apetyt’: nasz Kaź mo taki spust, że sóm cały bochyn muoże zjeś;

   mieć z kimś/ czymś śtyry światy i pó Ameryki ‘mieć z kimś problem, kłopot’: ciotka z tym swoim chłopym to mo śtyry światy i pó Ameryki, wcióż łazi po ty wsi i nic robotny nie jes;

   miedź ambe ‘zachowywać się nienormalnie’: morz ambe, któ by widzioł tak karleć pyry; zob.: być niespołna rozumu; mieć nierówno pod sufitym;

   miedź łeb jak sklep ‘być mądrym, pomysłowym’: wymyśluł, że można pozaminiać śrubki i działo, ón mo łeb jak sklep;

   miedź na coś długie zymby ‘nie lubić czegoś’: naszo Kaśka mo dugie zymby na grochówke;

   miedź naukłodane w głowie ‘być mądrym, rozsądnym’: nasz Piejź  mo już tak naukłodane w głowie, w szkole same pióntki;

;

N

   na klynczkach ‘na kolanach, klękać’: mówiuł pociyrz na klynczkach;

   na kymby rymby ‘na lewej, odwrotnej stronie’: ty mosz tyn jaczke na kymby rymy ubranóm;

   na piechotke ‘pieszo’: pójdymy na piechotke, tajki ładny dziyń;

   nie bóńdź taki do przodu bo ci z tół zabraknie ‘zwrot do osoby przemądrzałej’: pacz jaki wygodany, wszysko wiy nojlepi, nie bóńdź taki do przodu, bo ci z tół zabraknie; zob.: któś wyży sro niż dziurke (dupe) mo;

   nie do spiułowania ‘nie do wytrzymania, nie do zniesienia’: narz mechanik tak rupoce cały dziyń, nó nie do spiułowania;

   nie jes tak aby w tytke piernóńć ‘nie jest to takie proste’: to nie jes tag aby w tytke piernóńć, bo to cza skłodać, zaś kleić, muocno doś grzebanió z tym jes;

   ni mieć czym piernóńć ‘nie mieć pieniędzy’: ni mo czym piernóńć, a nowóm suknie by chciaa; zob.: ciynko przónś;

   ni móc za sie ‘nie wiedzieć co robić, nie mieć wstydu’: czy te posły za sie ni mogóm?;

O

   oż sie coź robi ‘aż przechodzą ciarki, coś niesamowitego’: jak widze tego Małyjsza jak tak hyco, nó to oż sie coź robi;

P

   patrzeć kupić ‘próbować kupić, mieć zamiar kupić’: bydziymy musieć patrzeć kupić nowy trachtór, bo tyn nasz to już do cna rupiet;

   piknóńć (coś kómuś) ‘strzelić do głowy, przyjść nagle do głowy’: nie wiym co mu pikło z tym lasym – tako dobro rola, a uón las sadzi!; jak ji coś piknie, to możesz godać, prosić, i co jyno, i tag nidz nie skórosz;

   po wiynkszy czyńści ‘najczęściej, w większości’: po wiynkszy czyńści wina jest tak chłopa jak kuobiyty, ale sónd do racjóm barzy pyskatymu;

   przebrać so rynke ‘przesilić, nadwyrężyć sobie rękę’: cały dziyń wiuzaa snopki i so przebraa rynke, i na drugi dziyń wcale nie szła do wiózania;

   przekróncać sie w trumnie ‘o zmarłym przodku, którego potomek robi coś niezgodnego z jego wolą lub poglądami’: a óni ci wszyjsko sprzedajóm, nawet dach w stódole rozebrali, Walery pewno przekrónco sie w trumnie jak tuo widzi;

   przyjś dó sie ‘wyzdrowieć, wydobrzeć’: już tero przyszła dó sie, ale jak jóm widziaam śtyry dni po puorodzie, to naprowde mizernie wyglóndała;

R

   ranny dyszcz jak stary baby taniec ‘o deszczu, który długo nie potrwa’: jeszczy pójdymy dzisiej na puole, bo to taki ranny dyszcz jak stary baby taniec;

   

   rozpuścić kalafe ‘zacząć dużo i głośno mówić; także wyzywać’: jak ciotka rozpuściuła kalafe, to wszyjscy pouciekali;

   rżnóńć gupka ‘udawać, że nie wie się o czym jest mowa’: brachole sie pożgali i tero pytali który mioł racje, jo tam ci mówie, że lepi sie nie odzywać i rżnóńć gupka;

S

   siednóńdź na kogoś ‘zacząć na kogoś krzyczeć, zwrócić się do kogoś z pretensjami’: siadła na mnie, że niby jo żym ji rozdepła tyn szneke, a przeciyż jo dopiyro co żym przyszła; nojprzód sie dar, że myjm wszyscy nidz nie wortni, a zaś siod na Walosia, że uón jez nojguoszy i że skóńczy w kreminale;

   siekiyre idzie powiesić ‘zaduch, nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu’: uotwórz okna, bo tu siekiyre idzie powiesić;

   ;

   spadnóńć (zlecieć) z ambóny ‘mieć pierwsze zapowiedzi przedślubne w kościele’: ty wiysz chtó dzisiej spod z ambóny? nasz sómsiod! Żebym nie siedziaa, to bym chyba umglała;

   srutu tutu kupa drutu ‘obiecywanie bez pokrycia, mówienie po próżnicy’: tyn narz mo taki niewyparzóny pysk, jo mu mówie, że jak bydzie grzeczny, to dostanie nuowe outo, a ón mi na to: srutu tutu kupa drutu;

   stojedź napisane ‘być napisane’: w gazycie stojało napisane, że gmina wszyskie laterny bydzie remóntować;

Ś

   świgać dupóm ‘obrażać się, unosić się dumą’: óna aby świgać dupóm umie i weź sie z takóm dogodej;

   świgać sie jak kłyń ‘podczas snu przekręcać się z boku na bok i nie móc zasnąć’: dzisiej w nocy żym sie świgaa jak kłyń, taki zoduch buł, że nie szło udychać;

   świyca z kuociygo łoju ‘osoba zasłaniająca coś’: tak ładnie tańcowały nasze dzieci, a przed samóm scynóm stanół ci jakiś z aparatym i stuoi tako świyca z kuociygo łoju;

T

   tam dzie glapy zawrocajóm ‘bardzo daleko, na końcu świata’: nó nie wiysz dzie? tam dzie glapy zawrocajóm; zob.: tam dzie psy dupami szczekajóm;

   tam dzie psy dupami szczekajóm ‘bardzo daleko, na końcu świata’: dzie wy tam daleko chcecie jachać? tam psy dupami szczejajóm; zob.: tam dzie glapy zawrocajóm;

   trzyś puorami ‘bać się’: matka poszła do szkoły na zebranie, a ón w dómu już trzys puorami, wiync pewno co nawywijoł;

tuś buł tuś nie buł ‘rzadko, w dużych odległościach’: a ćwikłe to majóm takóm tuś buł tuź nie buł, aby szkuoda, że to rośnie; co to placek, ciyńki, suchy jak wiór, a okruszek  tuś buł tuś nie buł;

W

   wdać sie w kogoś ‘odziedziczyć pewne cechy po przodkach’: z tym chrapaniym to żeś sie wdoł w dziadka, uón tyż tak chrapoł; staszo sie wdała w tate – spokojno, akuratno, stateczno, a ta młodszo to w mame – na miejscu nie usiedzi, chichta, śmiyszka…;

   weźma na to ‘na przykład’: weźma na to świnie – dwa pińdziesiónt za kilo! To ani na futer nie starczy, a dzie robuota, dzie zysk!; zob.: dejma na to;

   wiedziedź od czego muchy zdychajóm ‘być wybrednym, wiedzieć co dobre’: dó niego obiod to tag aby nie jez ugotować, ón wiy od czegó muchy zdychajóm;

   wlecieć do nimiecki dziurki ‘zakrztusić się’: tak żym chcioł szybko zjeś, że mi coś do nimiecki dziurki wleciało;

   wtykać kluke ‘interesować się cudzymi sprawami’: óna wszyndzie kluke wtyko, zaś wszysko wiy i po wsi godo;

   wyglóndadź jak krowie z pyska wycióngniynte ‘coś pogniecione, potargane’: nó i jak ty w tym wyglóndosz? spódnig jak krowie z pyska wycióngniynty;

   wyglóndadź jak piorun w mietłe trzas ‘mieć rozczochrane, nieładnie uczesane włosy’: widziaam w kuościele Biydke, wyglóndała jak piorun w mietłe czas, by zrobiuła sobie te kłaki dziebko inacy;

Z

   za goróncygo prawa ‘natychmiast, zaraz’: jakieś papióry z gminy przysłali, to ino cza jechać za goróncygo prawa, bo nie wiysz co tam znou chcóm;

   zahoczyć kogoś ‘zaczepić kogoś, zagadnąć’: jak szła ze składu, to żym jóm zahoczuła i sie pytóm czy przyjdzie mi do piyrek, a uóna, że nie, bo już jóm obstalowaa Felisia;

   za kupóm ‘jeden za drugim, bez przerwy’: nó idźcie za kupóm; nó jydz za kupóm, a nie co rusz dzieś łazisz;

   zapuścić traktór/ samochód/ radio itp. ‘włączyć traktor/ samochód/ radio itp.’: zapuś traktór i podjedź tu kawołek dali;

   zimno jak psi ‘bardzo zimno’: kwieciń sie prawie kóńczy, a jeszcze zimno jak psi;

   zrobidź łóżko ‘zasłać łóżko’: zrób to łóżko, bo dzisiej mosz gośći;

   zrobidź uogiń ‘rozpalić ogień’: czeba iś zrobić uogiń, bo sie zimno robi;

   zupa z trupa i siekane glizdy ‘odpowiedź na pytanie co będzie na obiad’: coś bym so dobrygo zjadła dzisiej, co bydzie na uobiod? Zupa z trupa i siekane glizdy;

Ż

   Żyd niyz na dróngu ‘odpowiedź kierowana do osoby, która czegoś szuka i nie może znaleźć’: nie widziaa żeś mojygo kajetu?[odp.] Żyd niyz na dróngu;

   żydź na knebel ‘mieszkać ze sobą bez ślubu’: z tego co wiym, to óni żyjóm na knebel i do kościoła nie chodzóm;